Bezoekadres

Hendrik Mesdagstraat 6, 5753 DA Deurne

Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Van der Burgt Groep B.V. Om u goed van dienst te kunnen zijn verwerken wij uw persoonsgegevens. Van der Burgt Groep B.V. vindt zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zeer belangrijk. Uw persoonsgegevens worden dan ook met de nodige zorg verwerkt en beveiligd.

Artikel 1. Bedrijfsgegevens

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van uw persoonsgegevens? Dat is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van der Burgt Groep B.V., gevestigd te (5753DA) Deurne aan de Hendrik Mesdagstraat 6. De verantwoordelijke is de bestuurder van de vennootschap.

Artikel 2. Persoonsgegevens

Van der Burgt Groep B.V. verwerkt persoonsgegevens van u, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch contact
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Artikel 3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@burgtbouw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van der Burgt Groep B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te benaderen na sollicitatie via de website;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en projecten;
 • Het afhandelen van uw betaling ;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Van der Burgt Groep B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;
 • Van der Burgt Groep B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

BurgtBouw verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag: toestemming van de betrokkene(n), uitvoering van een overeenkomst, nakomen van een wettelijke verplichting, bescherming van de vitale belangen.

Artikel 5. Geautomatiseerde besluitvorming

Van der Burgt Groep B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van der Burgt Groep B.V.) tussen zit.

Artikel 6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van der Burgt Groep B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Van der Burgt Groep B.V. zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • wettelijke grondslag:
  • sollicitatieprocedure: 4 weken
  • logging internetgebruik/netwerkgebruik: 6 maanden
  • gerechtelijke procedures: 2 jaar
  • identiteitsbewijs: 5 jaar
 • verzenden nieuwsbrief: twee jaar;
 • telefonisch contact: twee jaar;
 • informeren over wijzigingen van diensten: twee jaar.

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt Van der Burgt Groep B.V. zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 7. Delen van persoonsgegevens met derden

Van der Burgt Groep B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van der Burgt Groep B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Artikel 8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van der Burgt Groep B.V. gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Van der Burgt Groep B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website en om het gebruiksgemak te bevorderen

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Artikel 9. Nieuwsbrief

U kunt uw aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van extern nieuws. Wilt u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, meldt u af door onder aan de betreffende nieuwsbrief op uitschrijven te klikken.

Artikel 10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van der Burgt Groep B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@BurgtBouw.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machinereadable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Van der Burgt Groep B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van der Burgt Groep B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via avg@burgtbouw.nl

Artikel 12. Wijzigingen

Van der Burgt Groep B.V. kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk, op onze website, worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.